user_mobilelogo

Download hier de app in de App Store of in Google Play

Ga naar de App StoreGa naar Google Play

In memoriam dhr. Jan Daems,

Zaterdag jl. ontvingen wij het bericht dat dhr. Jan Daems overleden is op 72-jarige leeftijd.
Namens de Stichting Pròt Mèr Mééls condoleren wij zijn partner Marleen en hun kinderen, en allen die Jan dierbaar waren, sterkte voor de tijd die komen gaat, het gemis zal groot zijn.
Jan heeft bijzonder veel betekend voor het onderwijs in ons dorp in het algemeen en heeft een grote bijdrage geleverd aan het in stand houden van ons Méélse dialect in woord en geschrift.
Met tomeloze energie en inzet heeft hij vakkundig de spreekwoordelijke kar getrokken om ‘t Nééj Mééls woordeboe:k uit te kunnen geven in november 2019.
De presentator van de uitreiking van het boe:k, Wim Daniels, was lovend over dit prachtige dialectboek en daarvoor ontving Jan ook zijn complimenten.

Binnen het schrijverscollectief was Jan diegene dit accuraat dit boek mede tot stand heeft gebracht, voor ons als outsiders verrichte hij echt monnikenwerk. Waarschijnlijk was deze uitgave van ‘t Nééj Mééls woordeboe:k het laatste geschreven boek in het bestaan van ons dialect. De (daar waar nodig) gevoerde discussies over de juiste schrijfwijze of andere grammaticale inzichten werden op basis van feiten en rechtvaardigheid gevoerd.
Er was geen speld tussen te krijgen als Jan met gefundeerde argumenten de discussie aanging.

Ook bood Jan graag zijn hulp aan bij het tot stand komen van de Méélse app, maarliefst 6000 woorden sprak hij in binnen enkele dagen, in het onvervalste Méélse dialect, de applicatie is een feit. Binnen enkele dagen was deze app meer dan 1.500 keer gedownload en is de Méélse taal digitaal voor heel de wereld bereikbaar geworden en gebleven. Met veel respect danken wij Jan voor de prettige samenwerking, de mooie tijd en de gastvrije ontvangsten die wij samen met hem mee hebben mogen maken.

Jan, nogmaals veel dank, en rust zacht!
Bestuur Pròt Mèr Mééls.


Tèr naogedachtenis èn Jan Daems,

Afgeloeëpe zòtterdich óntvinge wéj 't bereecht dè den hieër Jan Daems gestèùreve is óp
72-jèùrigge lééftitj. Naames de Stichting Pròt Mèr Mééls kòndeleere wéj zin partner Marleen èn ur wichter, èn alle die Jan dierbaar waare. Stérrekte vur den titj die zal kómme, 't gemis zal groeët zin.

Jan hi biezónder veul betieëkent vur 't ónderwisj in óns dèùrep in 't algeméénj, èn hi 'n groeëte béjdraage geleevert èn 't in stant haawe van óns Mééls diejalèkt in woort èn gesjrift.
Mi ónbepérrekte innerzjie èn inzit hitjie vakkundich de spréékwoordeleke kaar getròkke um 't Nééj Mééls Woordeboe:k utj te kanne gééve in noovèmber 2019.
De prizzentaater van de utjréjking van 't boe:k, Wim Daniels, waar loovent övver di prachtigge diejalèktboe:k èn dòrvur óntving Jan ók sin kómpliemènte.

Binne 't sjrie:verskóllektief waar Jan de persoon die akkuuraat di boe:k mee tòt stant hi gebroocht, vur óns as butjestònders verreechte héj ècht mònnikewèèrek. Warsjinjlek waar dizze utjgaaf van 't Nééj Mééls Woordeboe:k 't leest gesjrivve boe:k in 't bestao van óns diejalèkt. De (dòr wòr nöddich) gevoe:rde diskussies övver de beeste sjrie:fweezje òf ander grammaatiekaale inzeechte, woore óp baazes van féjte èn rèchtvaardichhétj gevoe:rt.
Der waar génne spèlt tusse te krie:ge as Jan mi gefundeerde arguumènte de diskussie ènging.

Ók booj Jan géér zinne hullep èn béj 't tòt stant kómme van de Méélse èp, mèrliefst 6000 weurt sprook héj in binne ingkele daach, in 't ónvervalst Mééls diejalèkt, dèn èp is 'n féjt. Binne ingkele daach waar dizzen èp mieër as 1.500 kérre gedòwnloot èn is de Méélse taal diegietaal vur de ganse wérrelt beriekbaar gewórre èn geblivve. Mi veul rèspèkt dangke wéj Jan vur de prèttigge saamewérreking, de sjònnen titj èn de gastvréjje óntvangste die wéj saame mi em mee hébbe maage maake.

Jan, nòchmaals veul dangk, èn reust zaacht!
Bestuu:r van Pròt Mèr Mééls.

In de podcast 'P&M Praot Plat' praat Inigo Beeker met gasten over de dialecten in Peel en Maas. In de vier delen belichten ze de dialecten en de achtergrond daarvan. In deze aflevering het Meijels dialect of Mééls.

Beluister hier de podcast over het Méélse dialect.

’t nééj Mééls woordeboe:k nu ook digitaal


De stichting Pròt mèr Mééls formuleerde de ambitie om een nieuw Mééls woordenboek te realiseren waar iedereen in Peel en Maas en verdere regio jaloers op is.
Het gedrukte Nééj Mééls woordeboe:k werd in samenwerking met Medelo en vele vrijwilligers opgezet en bleek al snel een groot succes. De verkoop overtrof alle verwachtingen.

In navolging hiervan komt het woordenboek ook beschikbaar als App. Daarmee bereikt Méél iets unieks: als eerste dorp een eigen woordenboek app van het eigen dialect. Dat kunnen ze “övver de breuch” niet zeggen. Met deze app zoek je op geavanceerde wijze de vertaling op van Nederlandse-Meijels woorden en uitspraken. Zo zijn er bijna 6000 Méélse woorden te lezen en beluisteren. Dit alles op een wijze die past bij de huidige tijd en ook tot de verbeelding spreekt van de jeugd.

Het voordeel van de app is dat er altijd nieuwe woorden kunnen worden toegevoegd. De app houdt je op de hoogte van deze nieuwe woorden. Het gebruik van de app is gratis. Natuurlijk wil jij deze app dus ook!

Poster Wim DaniëlsDat was een veel gehoorde reactie op het optreden van Wim Daniëls nadat hij 't Nééj Mééls Woordeboe:k gepresenteerd had op 03 november jl. En het gaat weer gebeuren, Meijel kan weer opnieuw gaan smullen van deze woord-kunstenaar en cabaretier en wel op zondagmiddag 12 april a.s. om 14.30 uur in D'n Binger. Hij brengt dan “De wondere wereld van de taal” op de bühne.

De voorverkoop is van start gegaan bij:
Zalencentrum D'n Binger
VVV Peelpunt Meijel

De kaarten kosten slechts €12,50 per stuk inclusief een consumptie.
Zorg dat je er op tijd bij bent en teleurstellingen voorkomt.