user_mobilelogo

Irm van Joppe Piet

 

 

Irm van Jóppe Piet sjrieft…

Irm bij de Berlijnse muur’t Kedoo van min kinjer vur minne 70ste verjèùrdag. En dan liekt ’t me leuk de tekst van de Berlijnse muur af te lééze. Gewoon umdè ik die toch wal övveral mee hin neem.

Zitte we óppe ALEXANDERPLATZ óp ’n terras, dan toch mèr èffe min tekst. Of óns mam ’n bietje maf is!!! “Nee”, ving ik. Heerlek gewoon de ster utjhange. Hi, hi.

Loeëpe…

Óp vréjdigmèèrege gao ik mi inkele mense aaltidj loeëpe. ’n Uurke. Dòrnao drinke we koffie, as iederieën wég is gé de tillefoon. Iemes hi te veul koffie ópgesjut, Sjaantje Derks, hé ge tidj en zin in ’n bèkske? Mèr jao, in ieder geval mieër zin dan in poetse.

Dan hébbe we ’t övver de revue en övver de ròlle en dè ik Nel speul. En wà zi Sjaantje: “Ooh PómpNel”. Dè héb ik nòg nòjt gehuuërd. Wal leuk um èffe te vermelde. En övver de nónne, dè t’r ’n nón waar die ze ók “Siegerettepiepke” noemde. Wà ik hier àllemòl zò sjòn èn ving is, dè ge d’r al mèr mieër dur koomt te wete utj dien tidj.

Nòw vanmiddig béj de rippetiesie, vur ’t uurst meen rol geoefend. Tja ge moet òw wal héllemòl inlééve in diegene die ge spult. De tekst, jaojao die moete ge wal héllemòl in òw kupke kriege.

Tusj ónder de afwas ging ’t pèrfekt, mèr dè viel me nòw ’n bietje teege. Ik bén nie baang dè me dè nie lukt…. mèr… pffffffffffffff.. Wà moos ik lache mi sòmmige tekste en zeker as ge hél seeriejeus tegenövver Ivonne Hoeberge stòt. Vandaag kwaam ók Willemke Sanders in aksie. Héj waar vruuger kantenier in Méél. Ók de zusters kómme èn de beurt en d’r woor wà afgelache.

Ók kumt t’r ’n liedje èn te pas, allieën dè is ‘t ieën utj de leeste jòrre en we speule in dees sééne de jòrre 50. Dus stél ik veur ’t liedje “In Méél zin de dörskes nog laange nie zò mis”. Sjòn as dè gewardeerd wérd dè meedinke. Wét iemes wòr ik die tekst en meziek kan bemachtige?

Sòtterdes saoves gao ik dukker nò min vriendin Gerrie Berben. Dòr hébbe we um de stómste dinge lol.

D’r wérd dan ók wal us övver de revuu gepròt. Nòw zitte we mi z’n dréjje wa te karte en dan begin ik tege Gerrie inéns min tekst te doe. En die begeent mi de weurd: “Goejemiddig Ger”, en Gertje die kiekt me èn en zi nog: "Irm????"

En as ik klaor bén vraog ik hél ónnuuëzel: “Hoe vinge ge dè ik min tekst kén?” En zéj zi dan óp z’n Masbrees: “Méédje ich versjrók mich, ich dink ut kindj is gek gewore”.

En dan kómme we nie béj van ’t lache. Toch wal sjòn ’n bietje gek.

Tusse de soep en de érpel….en mi ‘t sjóttelslet.

Béj min ènrèècht héb ik de tekste hange die ik utj minne kóp moet lieëre.

Jao jao want wòr is ’n vraow ’t meest….krèk béj ’t ènrèècht!!!!

Af en toe gao ik vur de spiegel stao um me toch wal in te kanne lééve in de rol van Nel, ur beweginge enz. Mèr goe dè ’t verder niemes ziet, as ik me stao utj te stukkere.

 

Wà ‘ne versjrikkeleke dag. Ik ha al gén zin mèr um óp te stao.

Dan gé de tillefoon en ’t is óns Ellen. Mam hé géj ’t néjs al gehuuërd….nee? ‘Ne ènslag óp Brussel-Zaventem Airport….oooooh nee hè!! En dan beseffe ge dè óns kléjnjdaochter dòr övver 4 daag staazje gé loeëpe.

Wòr wéj geluk hébbe, hébbe andere nòw ónzittend veul verdriet. Ik bén behuurlek van de wap, ók umdè ge blééj béént dè ze dòr nog nie waar. Ik gao gewoon mi ’n vriendin sjakke um óp andere gedachte te kómme.

As ik tusj bén gao ik drèk de keuke in, want ik krieg 3 ééters. Mak dan ók mèr vur de 4 ééters van mèèrege zò witj alles klaor. Prebeer dan toch wér min tekst, mèr ’t lukt nie…

Um 20.00 uure nò de rippetiesie en jao huuër dòr bénne ge afgeléjd en fokusse ge òw óp ’t spel. En ’t is wér ‘ne hélle sjònne aovend mi sjòn vertraowde mense um me hin. Nao de rippetiesie réj ik nò Wért um èffe min kléjnjdaochter Naomi te knuffele. Druk, druk, druk, mèr dè bén ik, af èn toe ’n bietje chaoties en héb ’n bietje ADHD (vólle maon soms?)