user_mobilelogo

Irm van Joppe Piet

 

 

Irm van Jóppe Piet sjrieft…

Éjndelek is ’t zò witj.

Nao ’n óp èn nér en utjzuuke van wà nòw ’t iediejale revuu ijsje is, woor leest ’t pruuveréjke geprissenteerd.
Óns Gert móg às uurste pruuve béj de prissentasie. Nee ze wees nie dè t‘r zòveul béj ware van de kaast. Spannend, want d’r woor ók ’t nééj logo geprissenteerd.

Às we zò zitte te waachte en óns Gert in de tuin kiekt, véélt ur ’n sjòn verhaaltje in. Vruuger toe Gerard Gooden hier nòg wónde mi zin mooder, ware d’r hier veul struuk mi kroesels. Die mooste ze dan van de mooder van Gerard plukke. De émmer vól en às beloning moochte ze dan 5 kórse afplukke. Vraow Gooden bleef t'r wal béj stao zòdè t’r zeker nie énne te veul van de bòm woor geplukt. Nee ’t waar gén goegééfse vraow, mèr dè waar algeménj bekéénd.

En dan de ónthulling, ’t logo is GEWELDIG.

En óns Gert ’n super módel. Iederieën mag iets van de lekkernééj pruuve..mmmm.

En Marij die kriegt ’t aaltidj wér vur mekaar um óns toch wér iets gezameleks te laote doe. 'ne Pólónééze óp zin Marij’s.

Às ’t afgeloeëpe is, gòn Victorien en ik nog lekker ’n wéjntje drinke béj ’t Oranje Hotel.
Dur furrig jaor jao te hébbe gezi tege meedoe èn de revuu, belééf ik wér hél ander dinge en óntmoet ók wér hél ander mènse.

Zónder iemes te kórt te doe…

’n Paar joong méjde die echt iedere dinzig óppe rippetiesie zin. Ik kén ze vanaf ’t begin, Anne Schriks en Sam Brummans. Sjòn hoe ze zich inzitte en echt wal seriejeus zin en toch ók lekker giechele en ók wal bezig zin mi ur mobieltje.

Ge ziet ze grèùje tusse àllemòl die vólwassene, mèr ze doen ’t wal. Jao dames ik ving ’t geweldig! En dan zit ik di te sjrieve mi de tilleviezie èn.....en wie héb ik in bild? Anne Schriks, die dòr mi ’n meziekgezèlsjap spult óp ieën of ander fèstéjn. Kiek dè is ók jeugd. Jao jao rèspèkt dames.

Ó jao ècht wal.

Durdè ik béj de pr van de Méélse Revue bén mèrrek ik toch wal, dè we nie mi alles óp én léjn ligge. Ik ving dinge érre oké, terwéjl de andere in min oeëge muggezifte. Mèr as ik ’t dan toch wér ’s dur minne kóp lòt gao, dink ik, tjà ze hébbe ók wal geliek.

We zin bezig um ’n leuk isjpruuveréjke te make mi ’t IJshofje. Kéj sjòn, mèr ér dè tè ’s nò urre zin is, is t’r alwér hél wa watter utj de leucht kómme valle. Dan bén ik às àwwere ginnerasie érder tevreje, of stél nie zòn hoeëg éjse èn die dinge. En dè li gewoon èn de ópvoeding, ge moet dankbaar zin, tevreje mi iets minder.

Stil zin às andere iets zégge of ’n ander méjning hébbe. Nee we zin nie echt móndig ópgevoed. Dus bén ik stiekem toch wal ’n bietje jaloers óp die jóngere ginnerasie, die wal móndig is. Die wal ur méjning dörreve zégge en dinge ènpakke zòdè t’r ók veranderinge kómme. En nie durbrééje óp wà aaltidj waar. En ’t is goe zoeë. Ik lieër veul van ur en zéj neme toch ók wal dinge van méj èn.

Super toch! We hébbe ’n sjòn klupke en intusse doe ik af èn toe minne mónd ópe.

In ’t wiekènd dè in Méél de néjje dörrepskèrn woor geopend, was ’t vur méj èrreg druk!!

Fréjdes uurst BB trèf, òftewal Bietburger trèf. Dè is ’n aaw 4-tal van BC Joppe en wéj kómme al 25 jaor béj elkaar. Sòtterdes in de foodtruck hèllepe van Peelgeluk en afslutje mi ’n heerlek bierke ónder de prachtige klurre van ónze Pieël katedraal en óppe aachtergrónd Gerard Ekdom.

En dan kumt de zóndig, de uurste rippetiesie in D’n Binger. Nao ’t ónbéjt pak ik de òrriezjienele klieër, ’t skript en de nótiesies. Dan óp nò de D’n Binger, toch wal ’n bietje zinnewèèchtig. ’t Seriejeuze wèèrek gé beginne, ók de medespeulers zin àllemòl in ur nòpjes. We kriege ènwezjinge en dan stòn we óppe buun DE STÈRRE VAN DE REVUU!

Allieën ieën van ónze hoofdrolspeulers is t’r nòg nie. Shit en wà nòw? Mèr dan versjeent tjie, mi ‘ne giegà kater. Héj hi te laang gefést, mèr héj is nòg jónk. In ’t begin ging ’t ók nie goe mi ‘m, jao wà wille ge àas de alkóhòl nòg dur òw aders strömt. Ik vuulde beest wàl mi ‘m mee. Toe ik jónk waar övverkwaam méj dè ók wàl òjt, dus..!

En dan bén ik èn de beurt, ik às Nel van Wiel van Hermeshènt, Pómp Nel of gewoon NEL – MARTENS – BROEKMANS. En umdè ik èrreg mi min tekst bezig bén, zit die in min hèrses gebrand en wàrrèmpel ’t gé me goe af. Mi wà ènwezjinge van Marij kumt dè zeker goe. De hélleft van de séénes wore gespuld vur de lunjsj um 12 uure, ók dè waar gezellig. Nao de lunjsj de ander hélleft en kumt t’r al ’n gedélte van ‘ne sjònne dans teveursjeenj.

Prachtig hoe seriejeus (mi nòg àl wà gelach) de maanskérels van de Kieveloeët ur beest doen. Mense ik verzeker òllie ’t wérd ’n spèktakel.

Bekiek hier de footoo's van de rippetiesie in D'n Binger

‘ne Heerleke zómmeraovend en wéj vergaddere butje.

Irma in de relaxstoelIk bén de uurste en bewónder de relèksstoel van de fam. Schriks. Ieën van de kids li t’r drèk de kusses in, zòdè ik ‘m ók kan utjbróbere. Heerlek lig ik d’r in, allieën d’r in- en d’r utjkómme is vur ’n dame óp lééftidj wal iets zwòrder. Natuurlek woor d’r ’n foto gemakt.

Dòrnao woor d’r begónne mi de dinge die d’r allemòl gedao mooste wéére, en èffe sjèkke wà d’r allemòl waar gedao.

Jao de revuu, ’t wérd ’n geweldig evenemènt. Mèr wà ik ók mèrrek, generasie versjil, mèr dòrövver de vóllegende kieër. Óppe aachtergrónd kwake de kwàkvórse en in de bòm aachter óns flèùtje de veugel, heerlek.

D’r is nog hél wà te doe en jóngste tèlleg in ’t gezèlsjap - Loes - is èrreg zinnewèèchtig. Ze waacht óppe utjslag van ’n tèntame, iets wà èrreg belangriek is um ’t dizze kieër te hale. Às we béjnao klaor zin, kumt de knaller, nao ’n paar menutje en wà getél, JAO ze hi ’t gehald. Iederieën is blééj.

Dòrnao slutje we af. Jeroen nòg bedankt vur de tieë, koffie en de lekkere versnaperinge.