user_mobilelogo

Irm van Joppe Piet

 

 

Irm van Jóppe Piet sjrieft…

In ’t wiekènd dè in Méél de néjje dörrepskèrn woor geopend, was ’t vur méj èrreg druk!!

Fréjdes uurst BB trèf, òftewal Bietburger trèf. Dè is ’n aaw 4-tal van BC Joppe en wéj kómme al 25 jaor béj elkaar. Sòtterdes in de foodtruck hèllepe van Peelgeluk en afslutje mi ’n heerlek bierke ónder de prachtige klurre van ónze Pieël katedraal en óppe aachtergrónd Gerard Ekdom.

En dan kumt de zóndig, de uurste rippetiesie in D’n Binger. Nao ’t ónbéjt pak ik de òrriezjienele klieër, ’t skript en de nótiesies. Dan óp nò de D’n Binger, toch wal ’n bietje zinnewèèchtig. ’t Seriejeuze wèèrek gé beginne, ók de medespeulers zin àllemòl in ur nòpjes. We kriege ènwezjinge en dan stòn we óppe buun DE STÈRRE VAN DE REVUU!

Allieën ieën van ónze hoofdrolspeulers is t’r nòg nie. Shit en wà nòw? Mèr dan versjeent tjie, mi ‘ne giegà kater. Héj hi te laang gefést, mèr héj is nòg jónk. In ’t begin ging ’t ók nie goe mi ‘m, jao wà wille ge àas de alkóhòl nòg dur òw aders strömt. Ik vuulde beest wàl mi ‘m mee. Toe ik jónk waar övverkwaam méj dè ók wàl òjt, dus..!

En dan bén ik èn de beurt, ik às Nel van Wiel van Hermeshènt, Pómp Nel of gewoon NEL – MARTENS – BROEKMANS. En umdè ik èrreg mi min tekst bezig bén, zit die in min hèrses gebrand en wàrrèmpel ’t gé me goe af. Mi wà ènwezjinge van Marij kumt dè zeker goe. De hélleft van de séénes wore gespuld vur de lunjsj um 12 uure, ók dè waar gezellig. Nao de lunjsj de ander hélleft en kumt t’r al ’n gedélte van ‘ne sjònne dans teveursjeenj.

Prachtig hoe seriejeus (mi nòg àl wà gelach) de maanskérels van de Kieveloeët ur beest doen. Mense ik verzeker òllie ’t wérd ’n spèktakel.

Bekiek hier de footoo's van de rippetiesie in D'n Binger