user_mobilelogo

Irm van Joppe Piet

 

 

Irm van Jóppe Piet sjrieft…

Wà waar ’t toch sjitterend zòtterdig 12 en zóndig 13 nóvember.

Zóndig nao de uurste veurstélling heerlek wà te ééte mèr dan zak ik héllemòl in. Dus zuuk ik èfkes ’n plèkske aachter ’n paar denne um de bieën umhòg te légge…pfff. Tuurlek werd t’r ’n footoo geknipt, ik wét allieën nie wòr die geblivve is??? En dan ‘ne leeste kieër de planke óp, às Nel. Ók de andere knalle, ècht, wà ’n suuper speulers. Iedere veurstélling Stònde Ovasie.

En dan de aafter paartie. Tjónge wà ginge ze utj urre bòl. Èfkes tot 24 uure héb ik d’rvan kanne geniete en toe nò husj, ik waar kepót!! Afsjmienke en ’t neest in en rónke mèr. Mòndig, nee ik gao nie loeëpe ik bén gesloopt, gao wal mi de loeëpers koffie drinke. Dan kóm ik tusj en dan kóm ik nòg nòwweleks utj ’t kléénjste kémmerke, brr wà vuul ik me èllèndig.

Nao 2 daag is dè övver, mèr ik kan nie ècht trug geniete van wà t’r waar. Wà is ’t inéns alwér witj wég, tjà dan hoef ik ók nie mèr nò de rippetiesie. Af en toe sprééke mènse òw nòg èn, umdè ze zò genóte hébbe. En ók vraoge mènse wòrum d’r nie nòg ’n veurstélling kumt. Mèèèr às ge ziet wà t’r vur ’n veurstélling àllemòl moet gebeure en van tevurre moet wéére ópgebaowd, dan is dè nie meugelek.

’t Waar sjòn, prachtig, geweldig, mieters, machtig. Ik zég hòjje as Nel van Wiel van Hermushent. Mèr ók às…. Irm van Jóppe Piet. ’t Waar ‘ne suuper sjònne tidj en ’n prachtige utjdaging. Bedankt Mééls publiek. En bedankt dè ik di moocht doe, ’t sjrieve en ’t speule van min ròl.

Liefs en ‘ne knoevel…. Irm van Jóppe Piet.

Intusse alwér 14 daag geléjje dè de premjéére begoos...

11-12-13 nóvember

Dè ik toch langsaam spanning begoos te kriege. Nee ik waar nie zinnewèèchtig mèr haa wal kriebels. ’t Is ók gèk, af en toe gé alles vanzèllef, zòàs ’t wiekènd van de revue. Dan moet ik smiddes nò de kapper vur ’t kapsel utj de jòrre 50. Tjónge tjónge wà stóng ik d’r goe gehusseld óp, óp minne kóp. En dan…óp nò d’n Binger…

’t Sjmienk tiem stóng al klaor en dan moet ik min miekrófoontje óp. Annemie Louman hi alles ónder kóntròle en van ur kumt reust utj. Van alles lekkers sté klaor um af èn toe iets in de mónd te stééke. Ók wéére we nog gereustgestééld en bemoedigend toegespraoke dur Marij. En dan bónke bónke bónke gao ik óp min plèkske zitte en me héllemòl inlééve in min ròl.

Dan leecht utj, leecht èn, de kids kómme óp en ik stap vur ’t uurst van min lééve de teejaterplanke óp, in de ròl van Nel van Wiel van Hermushent. Ècht..ze beginne drèk al te lache...’t gééft 'ne boest en ik ving zèèlef, dè we mi sééne 2 knalle. Aachteraf woor ik gefeeliesieteerd. Ge hét 'ne ópe brief…hèèèè???? ‘ne Ópe brief is às ge mènse èn ’t lache kriegt en ze vur òw allieën klappe. Leuk dè géft de burger moed. Haha!!

Dan is ’t afgeloeëpe en kriege we ’n stònde oovasie. Ik vuul me ’n èchte ster. Mènse kómme nò me hin en vinge jammer dè min ròl zò kléénj waar, mèr ik geniet. Iederieën is dól èntoeziejast, zò sjòn. Raymond, Ellen, Naomi en Marc, zin gröts óp méj. Ók min vriendinne en kòlleegas van de zèùregboerderééj kómme me feeliesieteere. Wà bén ik 'ne gelukkige mèns. Jammer dè óns Gert ’t net nie hi maage meemaake.

Woensdigaovend DE GINNERAALE!

Twé daag alwér gerippeteerd in D’n Binger. De énne dag ging ’t goe en de andere héllemòl fòwt. Dus nòw de ginneraale, oej, oej, oej.

Schmienke, de héédsèt óp!! En dan, de sjów kan beginne. Mèr wà ging ’t féjn, héb d’r wér héllemòl vertròwwe in. Kléijnighéjdjes, mèr durdè ik allieën sééne twieë speul kan ik hél veul zie van de andere.

Diep rèspèkt vur Marij, wà hi ze veul èn urre kóp. Tòp!! Mi ’n gereust hart gao ik nò husj. De dónderdig hébbe we vréj. Hópelek ’n Knal sjów wòr nòg ‘ne hélle tidj övver geklètst zal wéére.

 

Ps. Tòch ók afléjding van ’t verdriet dè óns Gert d’r niemèr is. Nòg aaltidj nie te geluuëve.

En nòw begeent ’t ècht te kriebele. Mèr ik héb me veurgenómme, me nie gèk te laote maake.

De leeste rippetiesie in ’t sjutterééj lókaal. Marij pakt iederieën èffe èn dur toch de persoeënleke puntjes óppe ie te zitte. We loeëpe alle sèènes dur en kriege allemòl ’n nééj skript. Mi kléénj ènpaasinge èrreg gezèllig en toch hél seriejeus. In de pòwze trakteer ik óp wà sjókólaatjes vanweege minne verjèùrdag. En zég dan ók dè ik twé jaor àwwer bén gewórre sins ik mi de revuu bén begónne. Klingt às twé jaor, mèr toe ik begoos furrig jaor in oktéber waar ik nog 69 en nòw wéér ik 71. Grappig!!!

En dan zit twédde hélleft d’r óp en wérd Wim Strijbos bedankt vur de goej saamewééreking en de sèùrves die we hébbe gehad in ’t sjutterééjlókaal. Umdè we nog wà naobabbele, zeker umdè di de leeste kieër is, wérd ’t ónverwaacht toch nòg laat.

Maskers makenWà verdoezele ge mi ’n mómbakkes? ’n Lélek gezeecht? ’n Verdrietig gezeecht? Of wille ge èfkes iemes anders zin? Vrólek lache en féste? Of iemes laote sjrikke? Dè kan ók.

Às dan minne wéreld stil en óp zinne kóp sté, Gert van Jóppe övverléjd.. min zeuster.. ónbegriepelek. Zò féjn dè ók zéj ur sténke hi béjgedraage èn de Mééls Revue. Gert pruufde ’t uurste Revue isjke! Dan wille ge ’n lachend mómbakkes óp doe en ’t verdriet ópzééj zitte. ’t Verstand zi ’t is goe zoeë en ’t hart zumpt verder. In zulke tidje hé ge ’t ieën móment ‘ne lach en ’t ander móment ’n traon. Béj mómbakkese is dè ók. ’t Ieën lacht en ’t ander zumpt.

De kinjer van groep 8 van Bazissjool Den Doelhof hébbe vur de revue mómbakkese gemakt. Óp ónze Pr. vergaddering woor dè iedee gebórre. We wòn kinjer betrékke béj ’t Mééls diejalekt, umdè we eduukatie belangriek vinge en vur de Pr. van de revue wòn we mómbakksese in de ittalaazjes van de Méélse óndernemers óphange. De kinjerhébbe die mómbakese geweldig gemakt. Ëllek mómbakkes hi ’n éjge iedentietéjt en ‘ne éjge Méélse tietel. Geweldige tietels, zòàs “Glitter en Glàmmoer” en “Uulskuuke”.

Mèr toe waare de kartjes vur de revue al drèk utjverkaocht. Dòrmi veranderde ’t Pr. doel van de mómbakkese. ’n Nééj iedee óntstóng um béj D’n Binger ’t Kóm Kieke MuzeeJum te maake mi al die mómbakkese.

Dan is ’t woensdig 26-10-2016 en d’r zin al vólóp veurberéjdinge gedao. Um 3 uur sprééke Loes, Anoesjka en ik (’n paar van óns Pr. gruupke) af béj D’n Binger! Jao ’t Pr. gruupke is gewoon SUUPER. Af èn toe hèllepe mènse van butje óns gruupke um de puntjes óppe ie te zitte. Zò hèllepe Yvonne en Inge vandaag mi de mómbakkese tentoeënstélling. En d’r zin sjòn blökskes gemakt dur Piet Stammen um de mómbakkese mi ’n stukske in te zitte. De groeëte mómbakkkese woore in de drééjdeur ópgehange óp ’n sjildersdoek.

Wàl 10 tot 15 kér d’r dinge eumgezit of rèècht getròkke, wér wa d’rbéj en wér wa rèchter. Di noem ik wér ’s MUGGEZIFTERÉÉj. Jeroen kumt nòg binne en ’t zal nie zò zin, ók héj hi wér wà èn te mèrreke. Alles doen ze zòàs ze ’t wille en ’t ziet t’r wér PERFEKT utj. En hoe kumt dè? Umdè MUGGEZIFTE tòch èrreges goe vur is.

Dus iederieën is wèlkóm in ‘t: KÓM KIEKE MUZEEJUM